หน้าแรก

“เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุก ของประชาชน”

2


วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานีตำรวจภูธรกระชอน

วิสัยทัศน์ (Vision)

           สถานีตำรวจภูธรกระชอน เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายซึ่งมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมอย่างมีมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อองค์กรและประชาชน 

พันธกิจ (Mission) 

1.รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการ แทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ 

2.รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 

3.ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา 

4.อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม 

5.ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

6.ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 

โฆษณา